1.Tillämpning

1.1 MySaabCar Online (”Tjänsten”) tillhandahålls av Hedin Parts and Logistics AB, org. nr 556602-9277, Flättnaleden 1, 611 45 Nyköping, Sverige, telefonnummer +46155244000, e-post: info@mysaabcar.com (”HPL” eller ”vi”).
1.2 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) reglerar din användning av Tjänsten, inklusive alla funktioner och informationsinnehåll som förknippas därmed. Användarvillkoren utgör tillsammans med övriga villkor som anges vid upprättandet av ditt användarkonto ett avtal mellan dig och Hedin Parts and Logistics AB (gemensamt benämnt ”Avtalet”). Genom att godkänna Användarvillkoren och/eller använda Tjänsten blir du bunden av Avtalet vid all användning av Tjänsten. Du ansvarar för att de kontaktuppgifter och övrig information som lämnas vid registrering är korrekta och förbinder dig att hålla din profil uppdaterad och aktuell.

2. Användning av Tjänsten

2.1 Genom att skapa ett konto i MySaabCar Online får du tillgång till följande;
(a) möjlighet att föra digital logg över alla åtgärder du gör på din bil
(b) digitala påminnelser när det är dags för underhåll på din bil
(c) enkel tillgång till den viktigaste informationen om din bil
(d) förenklad bokningsprocess med förifylld information baserad på ditt konto
(e) guider med tips och inspiration som kan vara dig till nytta i ditt bilägande

2.2 Du får endast använda Tjänsten i enlighet med tillämplig lagstiftning, Avtalet och övriga instruktioner och villkor som anges genom Tjänsten, på saabparts.com, eller på annat sätt meddelas av Hedin Parts and Logistics.
2.3 Du får inte bryta mot, kringgå, ta bort eller påverka den teknik eller de säkerhetssystem som Hedin Parts and Logistics använder för att skydda Tjänsten och innehållet i Tjänsten. Vidare får du inte agera på ett sätt som kan innebära att Tjänsten sätts ur funktion, överbelastas, försämras eller skadas, eller på annat sätt som kan innebära att Hedin Parts and Logistics eller Tjänstens användare lider skada.
2.4 Om du använder Tjänsten i strid med Avtalet har Hedin Parts and Logistics rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet och/eller stänga av din tillgång till Tjänsten utan skyldighet att ersätta dig härför.

3.Pris och betalning

3.1 Tjänsten tillhandahålls gratis av Hedin Parts and Logistics
3.2 Hedin Parts and Logistics har rätt att från tid till annan ändra avgifter för Tjänsten. Meddelande om sådan ändring kommer att skickas till dig senast trettio (30) dagar före ändringen träder i kraft, varpå du kommer att ha möjlighet att säga upp Avtalet dessförinnan.
3.3 Utöver avgifter enligt denna punkt 3 kan avgifter tillkomma i förhållande till din internet-/telefonoperatör respektive kredit-/kontokortsutgivare.

4. Distansavtalslagen

Avtalet omfattas av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”). Genom att godkänna Användarvillkoren och/eller använda Tjänsten bekräftar du att Avtalet avser digitalt innehåll som levereras genom nedladdning av Tjänsten och du samtycker även till att du inte har någon ångerrätt enligt Distansavtalslagen.

5. Immateriella rättigheter m.m.

5.1 Hedin Parts and Logistics AB och/eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter (såsom men inte begränsat till varumärken, upphovsrätt, uppfinningar, patent och källkod samt i Tjänsten ingående funktioner), hänförbara till Tjänsten. Du får en begränsad, icke-exklusiv, återkallelig licens att använda Tjänsten under avtalstiden.
5.2 Samtliga immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Orios tillhandahållande av Tjänsten och/eller din användning av Tjänsten ska tillfalla Hedin Parts and Logistics AB med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.
5.3Du får inte ändra, översätta, reproducera, kopiera eller överlåta Tjänsten, med undantag från när detta uttryckligen är tillåtet enligt lag.

6. Behandling av personuppgifter

Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med vår integritetspolicy som du kan läsa här.

7. Tillgänglighet

7.1 Hedin Parts and Logistics avser i möjligaste mån tillhandahålla Tjänsten utan tekniska störningar och fel, men kan inte garantera att Tjänsten fungerar felfritt eller utan avbrott. Underhållsarbeten, vidareutveckling och/eller andra störningar kan begränsa och/eller tidvis förhindra möjligheterna för dig att använda Tjänsten.
7.2 Hedin Parts and Logistics förbehåller sig rätten att göra planerade uppdateringar och underhållsarbeten avseende Tjänsten utan att dessförinnan meddela härom.

8. Avtalstid och uppsägning

8.1 Avtalet gäller så länge du har ett giltigt användarkonto för Tjänsten.
8.2 Du har rätt att när som helst avsluta ditt användarkonto.
8.3 Utöver vad som anges i punkt 2.3 respektive 3.4 har Hedin Parts and Logistics rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om HPL:
(a) beslutar att helt eller delvis sluta tillhandahålla Tjänsten; eller
(b) har annan skälig anledning att säga upp Avtalet.

9. Ändring av Avtalet och Tjänsten

9.1 Hedin Parts and Logistics strävar efter att ständigt utveckla och förbättra Tjänsten och förbehåller sig därför rätten att ändra omfattning och funktion av Tjänsten, t.ex. avseende Tjänstens layout, innehåll eller funktionalitet.
9.2 Hedin Parts and Logistics förbehåller sig även rätten att ändra Avtalet. Ändringar som inte uppenbarligen är till din fördel meddelas dig i skälig tid innan dessa träder i kraft. Om du inte accepterar sådana ändringar har du rätt att inom trettio (30) dagar från det att du fått meddelande om uppsägningen säga upp Avtalet med verkan från den tidpunkt då ändringen träder i kraft.
9.3 Vid var tid gällande användarvillkor kan erhållas på saabparts.com.

10. Ansvarsbegränsning

Hedin Parts and Logistics ansvarar varken för direkta eller indirekta skador eller förlust, inklusive uteblivna intäkter som uppstått i samband med Avtalet, användning av Tjänsten eller vid fel eller avbrott i Tjänsten. Hedin Parts and Logistics ansvarar således inte för förlust av data eller för fel eller skador på ditt fordon.

11. Överlåtelse

Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet till annan. Hedin Parts and Logistics har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan.

12. Tillämplig lag och tvistlösning

Svensk materiell rätt ska tillämpas på dessa Användarvillkor. Tvist med anledning av Avtalet kan avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden. Part har dock alltid rätt att få tvist prövad av allmän domstol.
****