1. Anvendelse

1.1 MySaabCar Online (“Tjenesten”) leveres af Hedin Parts and Logistics AB, co. reg.nr. 556602-9277, Flättnaleden 1, 611 45 Nyköping, Sverige, tlf. +46155244000, e-mail: info@mysaabcar.com (“HPL” or “we”).

1.2 Disse vilkår og betingelser for brugere (“Vilkår og betingelser for brugere”) regulerer din brug af Tjenesten, herunder alle de funktioner og oplysninger, der er tilknyttet den. Vilkår og betingelser for brugere udgør sammen med de andre vilkår og betingelser, der angives, når du opretter din brugerkonto, en aftale mellem dig og Hedin Parts and Logistics (samlet kaldet “Aftalen”). Ved at acceptere disse vilkår og betingelser for brugere og/eller bruge Tjenesten bliver du bundet af Aftalen ved enhver brug af Tjenesten. Du er ansvarlig for nøjagtigheden af kontaktoplysningerne og andre oplysninger, du leverer i forbindelse med registreringen, og for at holde din profil nøjagtig og opdateret.

2. Brug af Tjenesten

2.1 Ved at oprette en konto i MySaabCar Online får du adgang til følgende:
(a) Muligheden for at føre en digital logbog over alt det arbejde, der udføres på din bil
(b) Digitale påmindelser, når det er tid for vedligeholdelse af dit køretøj
(c) Let adgang til de vigtigste oplysninger om dit køretøj
(d) Enklere booking med forudfyldte oplysninger fra din konto.
(e) Vejledninger med tip og inspiration vedrørende ejerskabet af dit køretøj

2.2 Du må kun bruge Tjenesten i overensstemmelse med gældende lov, Aftalens vilkår og andre instrukser og betingelser, der er angivet gennem Tjenesten, på saabparts.com eller på anden måde kommunikeret af Hedin Parts and Logistics.

2.3 Du må ikke overtræde, omgå eller ændre den teknologi eller de sikkerhedssystemer, der anvendes af Hedin Parts and Logistics til at beskytte Tjenesten og dens indhold. Du må heller ikke foretage handlinger, der risikerer at deaktivere, overbelaste, forringe eller beskadige Tjenesten eller på andre måder påføre Orio eller brugere af Tjenesten skader.

2.4 Hvis du bruger Tjenesten i strid med Aftalen, er Hedin Parts and Logistics berettiget til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning og/eller blokere din adgang til Tjenesten uden at kompensere dig for dette.

3. Gebyrer og betaling

3.1 Tjenesten leveres gratis af Hedin Parts and Logistics

3.2 Hedin Parts and Logistics AB er berettiget til at ændre gebyrerne for Tjenesten til enhver tid. Du bliver underrettet om sådanne ændringer, mindst tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft, hvorefter du har mulighed for at opsige Aftalen, inden ændringen træder i kraft.

3.3 Ud over de gebyrer, der er nævnt i afsnit 3, kan der opkræves gebyrer i forhold til din internet-/telefonudbyder eller din betalingskortudbyder.

4. Loven om fjernsalg

Aftalen er dækket af den svenske lov om fjernsalg og dørsalg (2005:59) (“Loven om fjernsalg”). Ved at acceptere Vilkår og betingelser for brugere og/eller bruge Tjenesten bekræfter du, at Aftalen vedrører digitalt indhold, der leveres ved at downloade Tjenesten, og du giver også afkald på din ret til tilbagekaldelse i henhold til loven om fjernsalg.

5. Immaterielle ejendomsrettigheder osv.

5.1 Hedin Parts and Logistics og/eller Orios licensgivere ejer alle rettigheder, herunder immaterielle ejendomsrettigheder, der er tilknyttet Aftalen (herunder, men ikke begrænset, til varemærker, ophavsret, opfindelser, patenter og kildekoder samt funktioner, der er inkluderet i Tjenesten). Du gives en begrænset, ikke-eksklusiv, tilbagekaldelig licens til brug af Tjenesten i Aftaleperioden.

5.2 Orio har eksklusive rettigheder til alle immaterielle ejendomsrettigheder, der er et resultat af Hedin Parts and Logistics levering af Tjenesten og/eller din brug af Tjenesten. Disse eksklusive rettigheder omfatter retten til frit at ændre, tildele og sælge sådan immateriel ejendom.

5.3 Du må ikke ændre, oversætte, reproducere, kopiere eller overføre Tjenesten med undtagelse af tilfælde, hvor loven udtrykkeligt tillader dette.

6. Behandling af personlige oplysninger

Dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som du kan læse her.

7. Tilgængelighed

7.1 Hedin Parts and Logistics påtager sig at levere Tjenesten uden tekniske fejl og afbrydelser i det omfang, det er muligt, men kan ikke garantere, at Tjenesten vil være fri for afbrydelser eller fejl. Vedligeholdelsesarbejde, opgradering og/eller andre afbrydelser kan til tider begrænse og/eller forhindre dig i at bruge Tjenesten.

7.2 Hedin Parts and Logistics forbeholder sig retten til at udføre planlagte opgraderinger og vedligehold af Tjenesten uden forudgående varsel.

8. Aftaleperiode og ophør

8.1 Aftalen er gældende, så længe du har en gyldig brugerkonto til Tjenesten.

8.2 Du har ret til at opsige din brugerkonto til enhver tid.

8.3 I tillæg til det, der er angivet i afsnit 2.3 og 3.4, er Hedin Parts and Logistics berettiget til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis Hedin Parts and Logistics:
(a) beslutter at stoppe med at levere Tjenesten enten helt eller delvist eller
(b) har anden gyldig grund til at opsige Aftalen.

9. Ændringer af Aftalen og Tjenesten

9.1 Hedin Parts and Logistics stræber efter kontinuerligt at udvikle og forbedre Tjenesten og forbeholder sig derfor retten til at ændre omfanget og funktionen af Tjenesten, f.eks. i forhold til Tjenesten layout, indhold eller funktionalitet.

9.2 Hedin Parts and Logistics forbeholder sig også ret til at ændre Aftalen. Du får besked om alle ændringer, der ikke tydeligt er til din fordel, inden for en rimelig periode, inden de træder i kraft. Hvis du ikke ønsker at acceptere disse ændringer, er du berettiget til at opsige Aftalen inden for tredive (30) dage efter at være blevet underrettet om ændringen. I så tilfælde opsiges Aftalen, når ændringen træder i kraft.

9.3 De gyldige Vilkår og betingelser for brugere kan findes på SaabParts.com.

10. Begrænsning af erstatningsansvar

Orio frasiger sig ansvaret for enhver form for direkte eller indirekte skade eller tab, herunder tab af indtjening, der måtte opstå pga. Aftalen, brug af Tjenesten eller fejl og/eller afbrydelser af Tjenesten. Det betyder, at Hedin Parts and Logistics ikke er ansvarlig for tab af data eller for fejl eller skader på dit køretøj.

11. Overdragelse

Du er ikke berettiget til at overdrage dine rettigheder og/eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjeparter. Hedin Parts and Logistics er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjeparter.

12. Gældende lov og løsning af tvister

Svensk materiel ret er gældende for disse Vilkår og betingelser for brugere. Tvister, der opstår på baggrund af denne Aftale, kan løse gennem det nationale forbrugerklagenævn. Hver part er dog altid berettiget til at få tvister afgjort ved en domstol.

****